Dit jaar was de excursie zeer gespecialiseerd: de meeste excursiepunten betroffen oude bossen op de heuvelrug ten oosten van Elspeet en ten noorden van Apeldoorn. Doel was om de huidige toestand van deze, eens om hun epifyten vermaarde bossen, vast te leggen. De laatste jaren bestond de indruk dat de resultaten van lichenen-excursies naar deze bossen steeds minder opleverden. Om de verklaring die daarvoor nogal eens gegeven wordt, ”ja, maar jullie hebben niet op de goede plekken gezocht”, te ontkrachten hebben we met grote hardnekkigheid steeds weer andere plekken in de bossen bekeken, zodat we zelfs op verboden terrein door een boswachter werden betrapt. Als resultaat volgt hier een lijst van 52 soorten korstmossen. Dit aantal is wat geflatteerd doordat we het niet konden nalaten om ook wat laanbomen en terrestrische standplaatsen te bekijken. Tevens heeft Rienk-Jan nog een flink aantal mossen bijgedragen voor de soortenlijst, zowel terrestrische als epifytische. Omdat een soortenlijst weinig zegt over de frekwentie van een soort, en evenmin uitsluitsel geeft of een soort goed ontwikkeld is of slechts door minuscule restanten vertegenwoordigd, wordt hier eerst geprobeerd om een algemene beschrijving van de lichenologische toestand van de bossen anno 1982 te geven.