Het geslacht Racopilum P. Beauv. is samen met het geslacht Powellia Mitt. ondergebracht in de familie der Racoilaceae. Deze familie wordt met name gekarakteriseerd door de aanwezigheid van twee rijen laterale en dorsale bladeren. Meestal bestaat er tusen de laterale en dorsale bladeren een duidelijke bladdimorfie, zich uitend in zowel vorm als grootte. Racopilum heeft binnen Afrika een aaneengesloten verspreidingsgebied. Het geslacht Racopilum is opgesplitst in drie soorten. R. orthocarpioides Broth. onderscheidt zich op basis van sporofytkenmerken: de ciliën tussen de endostoomtanden zijn gereduceerd en het kapsel staat (nagenoeg) recht op de seta. Hoewel ook papillen èn bladtoptanding ontbreken, zijn steriele exemplaren niet met zekerheid m.b.v. deze gametofytkenmerken te onderscheiden van R. capense. R. marginatum Dix. betreft forse tot vrij forse planten waarbij de randcellen van een redelijk groot aantal bladeren regelmatig duidelijk gedifferentieerd zijn, waardoor deze bladeren een duidelijke (gedeeltelijke) zoom bezitten die ook uit twee cellagen kan bestaan. Lengte van de randcellen in de bladbasis: (25-)31-47 (-50) u, in het midden van het blad: (34-)38-52 (-54) u. Er worden twee forma onderscheiden; een zwakgetande vorm waarbij de tanden meestal uit 1 of 2 cellen bestaan die minder tot meer dan de helft uitsteken en een sterk getande vorm met tanden die (zeer) regelmatig uit 3 of meer cellen bestaan. R. capense C. Muell. ex. Broth. onderscheidt zich van R. orthocarpioides door niet-gereduceerde ciliën en een kapsel dat scheef op de seta staat. Meestal zijn papillen en/of bladtoptanding aanwezig. Randcellen zijn soms plaatselijk zwak gedifferentieerd, maar vormen nooit een regelmatige aaneensluitende zoom. Er wordt een langnervige variëteit onderscheiden, waarbij de uittredende nerf maximaal viermaal de bladschijflengte bedraagt en een kortnervige variëteit, waarbij de uittredende nerf meer dan viermaal de bladschijflengte bedraagt. Beide variëteiten worden evenals Racopilum marginatum opgesplitst in een zwak en sterk getande vorm.