Eén van de vragen binnen het door BION gesubsidieerde onderzoek naar de oecologische betekenis van de moslaag in kalkgraslanden is in hoeverre patronen in de moslaag constant zijn in ruimte en tijd. Ook, hieraan gekoppeld, of er in deze mosvegetaties sprake is van successie, bijv. in de kolonisatie van open plekjes. Daarnaast zijn we geinteresseerd in vestiging en mortaliteit van afzonderlijke mosplanten en in hoeverre hierin verschillen tussen de soorten mos aanwezig zijn. Ter beantwoording van deze vragen zijn in een met schapen begraasd kalkgrasland in het Gerendal (Zuid-Limburg) enkele microkarteringsplots ingesteld. De vier plots zijn elk 25 x 25 cm groot en onderverdeeld in 400 vakjes van 1.25 x 1.25 cm. Elke drie maanden worden per vakje de er voorkomende soorten genoteerd alsmede hun bedekking (meer of minder dan 50%). Het onderzoek is gestart in november 1984 en inmiddels zijn de plots vijfmaal opgenomen.