Hieronder keert de oude rubriek ‘Nieuwe literatuur’ over mossen terug in een nieuwe vorm. Ik heb in de eerste plaats artikelen opgenomen, die betrekking hebben op de Nederlandse mosflora, maar die niet zijn verschenen in Buxbaumiella of het Nederlandse deel van Lindbergia. Daarnaast vindt U stukken over aan Nederland grenzende gebieden, een keuze uit buitenlandse artikelen over bij ons voorkomende mossen, een beknopt overzicht van de inhoud van ‘Muscillanea’ en het ‘Bulletin of the British Bryological Society’ (voor zover het geen verenigingsmededelingen betreft), literatuur van meer algemene strekking en wat er nog meer lezenswaardig kan zijn voor de Nederlandse bryoloog. Doorgaans heb ik tussen haken een korte inhoudsopgave toegevoegd. In deze vorm kost de lijst veel meer ruimte in Buxbaumiella dan vroeger. Alvorens hiermee door te gaan wil ik dan ook graag horen wat men van deze nieuwe opzet vindt. Ook houdt ik mij uiteraard aanbevolen voor in een volgende lijst op te nemen aanvullingen!