De Vogelwerkgroep Haarlem houdt zich reeds gedurende meerdere jaren bezig met de bestudering van de in het wild levende vogels van Zuid-Kennemerland. In verband hiermee komen een aantal leden van de werkgroep regelmatig in de duinwaterwinplaats (A.W. duinen) van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam. Dat wij ons schriftelijk tot u richten heeft twee redenen, beide betrekking hebbend op werkzaamheden die door uw bedrijf in de A.W. duinen zijn uitgevoerd: 1. De in het najaar van 1969 aangerichte vernieling van de overlaat van Geul no. 9 (De Renbaan) met behulp van bulldozers waarmee de aanwezige begroeiing radikaal en volledig is verwijderd. Dit zal een onherstelbare schade teweegbrengen aan de rijke en gevarieerde vogelstand die in de Renbaan van bijzondere betekenis was. Verleden jaar broedde er o.a. nog de zeldzame geoorde fuut, vele dodaarsjes en een groot aantal eenden in diverse soorten. Buiten de broedtijd bracht het waterwild in grote aantallen hier huh ruitijd door en in de trektijd foerageerden er vele honderden trekvogels. Al deze vogels maakten gebruik van de begroeiing die in het water stond, hetgeen voor de duinen een unicum was. De vernieling zou gedeeltelijk tenietgedaan kunnen worden door het planten van riet en/of waterwilg in het water tussen de eilanden van de Renbaan. 2. Gelijktijdig met het uitdunnen van een aanzienlijk deel (± 8 ha.) van de loofbossen van het binnenduin is nagenoeg de gehele onderbegroeiing verwijderd. Behalve de ernstige aantasting van het landschappelijk schoon zal met name de zangvogelstand hier sterk onder lijden en wel vooral de soorten die op de onderbegroeiing zijn aangewezen zoals nachtegaal, tuinfluiter, zwartkop, winterkoning, roodborst en lijsters. De schade aan de vogelstand zou minder groot zijn wanneer het gekapte hout niet was verwijderd maar ter plaatse was blijven liggen.