De jaren 2001 en 2002 waren voor de Kleine Mantelmeeuw in de IJmond spectaculaire jaren. Ook de Zilvermeeuw deed het, zij het minder, beter dan de afgelopen jaren. Voor beide soorten werden oude records verbroken en met name het aantal Kleine Mantelmeeuwen nam tot ongekend hoogte toe (2179 paar). Minder goed ging het met de Stormmeeuw. Hoewel de aantallen op het sluizencomplex toenamen, bleven de aantallen op het CORUS-terrein, het bolwerk, afnemen. De aantallen lagen dan ook op het laagste punt sinds hier wordt geïnventariseerd. Nog minder goed ging het met de sterns. Visdieven kwamen in 2002 niet meer aan broeden toe, terwijl in 2001 de pogingen van een vijftiental paren mislukten. Een ongestoorde plek blijft voor deze soort een vereiste, anders kunnen we het voor de toekomst wel vergeten.