De opvallende verschijning van op daken broedende Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen neemt in het industriegebied van IJmuiden steeds grotere vormen aan. Er broedden in 1989 en 1990 resp. ± 225 en ± 330 paar Zilvermeeuwen en resp. ± 25 en ± 40 paar Kleine Mantelmeeuwen op daken. Tevens broedden rond het sluizencomplex te IJmuiden nog eens resp. ± 50 en ± 60 paar Zilvermeeuwen op dukdalven en steigers. De aantallen nemen nog steeds toe, terwijl het aantal broedparen in de duinen (op een uitschieter in de Kennemerduinen in 1989 na) stabiel blijft. Stormmeeuwen werden op verschillende plaatsen in de regio broedend aangetroffen. Vooral de waarneming van een kolonie in een aardappel- en bietenveld in de Haarlemmermeer was opvallend. Vermeldenswaard is nog het broeden van 3 paar Kokmeeuwen in 1989 in de AW-duinen.