De stand van de Roek is in ons land de afgelopen 25 jaar met 80% achteruit gegaan. Ten westen van de lijn Amsterdam-Breda is de Roek als broedvogel praktisch geheel verdwenen. Dit signaleert H.R. Feijen in een uitvoerig artikel over het voedsel, het voorkomen en de achteruitgang van de Roek in R.I.N.- mededeling nr. 139, tevens gepubliceerd in Limosa, 49e jaargang aflevering 1-2. In Zeeland is de Roek als broedvogel geheel verdwenen. In Noord-Holland bestaat alleen nog de kolonie in het Naardermeer en werden twee nesten geteld in Ankeveen. In Zuid-Holland, waar vroeger veel roeken hebben gebroed, is de roek eveneeens bijna geheel verdwenen. Slechts in enkele streken in het oosten van ons land komt de Roek thans nog enigszins talrijk voor.