Vanaf eind juli tot begin december hebben leden van de vogelwerkgroep zich in 1995 weer ingezet om het verloop van de najaarstrek zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. De Avifauna die eind 1996 moet uitkomen, biedt 60 pagina’s informatie over het trekfenomeen. Vogeltrektellingen vinden al enige tijd op twee fronten tegelijk plaats: landtrek en zeetrek. Het zal niemand verbazen dat er dus ook twee trektelposten worden bemand. In vergelijking tot andere onderzoeken die de vogelwerkgroep onderneemt wordt er veel tijd gestoken in de jaarlijks terugkerende vogeltrektellingen. Bovendien is het een onderzoek dat blijft boeien.