In een deel van West-Friesland werd door partikulieren op ongeoorleefde wijze kwikhoudend afvalwater geloosd, dat via gemalen op het IJsselmeer terecht kwam ter hoogte van het drinkwaterpompstation Andijk. C.N.N. diende bezwaar in, hetgeen resulteerde in stopzetting van de lozing zoals die tot dan geschiedde.