Sinds enkele jaren wordt door SOVON de aantalsontwikkeling gevolgd van ”bijzondere soorten” broedvogels middels het Bijzondere Soorten Project (BSP). Het al langer lopende Broedvogel Monitoring Project (BMP) blijkt hiervoor namelijk onvoldoende gegevens op te leveren. BMP-inventarisatiegebiedjes zijn klein en de kans er een zeldzame broedvogel te treffen is dus niet groot. Om deze zeldzamere broedvogels te kunnen vinden (belangrijk omdat deze een hoge natuurbeschermingswaarde hebben), is het nodig om grotere gebieden te inventariseren. Bij het BSP wordt gewerkt met kwartblokken (2½x2½ km). Tot op heden is de belangstelling voor het BSP bij leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland beperkt gebleven. Dit valt waarschijnlijk terug te voeren op enerzijds de ”moeilijkheid” van het project en anderzijds op de grootte van de te tellen blokken.