In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) worden de broedvogels al vele jaren geteld. Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk zijn hier elk voorjaar mee bezig. Sinds 1984 gebeurt dit volgens de landelijke BMPmethode van SOVON. Het duingebied wordt niet integraal geteld, maar er zijn destijds een aantal plots vastgesteld, die goed verspreid liggen over de verschillende landschapstypen in de duinen (in binnenduinbos, struweelzone, infiltratiegebieden en open buitenduin). Deze plots geven een mooie ‘dwarsdoorsnede’ van de AWD en worden jaarlijks op broedvogels geïnventariseerd. Deze lange telreeksen leveren waardevolle informatie over de ontwikkeling van de broedvogelstand in de duinen. Er zijn geweldig trouwe tellers die al vanaf het eerste uur (dus vanaf 1984 of nog eerder!!) meedoen, er zijn echter begrijpelijkerwijs ook mensen die na vele jaren van inventariseren zo langzamerhand om diverse redenen ermee willen stoppen. Om de lange telreeksen niet te onderbreken is de Vogelwerkgroep op zoek naar mensen die het leuk vinden om in het voorjaar tenminste 6 keer ’s ochtends vroeg de duinen in te trekken om hun ‘eigen’ deelgebied te inventariseren op broed-vogels volgens de BMP-richtlijnen. Belangrijkste hulpmiddel daarbij zijn oren en ogen: inventariseren gebeurt op geluid (herkennen en opschrijven van zang, alarmroep) en op zicht (herkennen en noteren van gedrag). Een kritische houding t.a.v. je eigen waarnemingen is gewenst, en een aanvaarding van alle soorten zoals ze zich voordoen. Ook alle ‘gewone’ soorten, zoals Koolmees, Fitis en Wilde eend, moeten dus genoteerd worden!