Recent verscheen van onze buren uit Noord-Kennemerland het boek “Vinkenbaan Castricum 1960-2006 — een halve eeuw vogels ringen”. Vinkenbaan Castricum staat bekend als een van de best georganiseerde vinkenbanen van Nederland en de combinatie van Castricums experimenteerdrift in het uitvinden van nieuwe vangmethoden en een enorme vanginspanning hebben ervoor gezorgd dat ze de afgelopen vijftig jaar een unieke dataset hebben verzameld, die nu overzichtelijk wordt gepresenteerd. Verreweg de meeste vogeltrek vindt ’s nachts plaats en vangsten van vogels vormen een belangrijke informatiebron bij het monitoren van door Nederland trekkende zangvogels. Dit boek vult bij uitstek een lacune in recente literatuur die het doortrekverloop en soortsamenstelling van nachttrekkende vogelsoorten in Nederland beschrijft. De Castricumse vangsten bestrijken een groot aantal over een lange periode (350.000 vogels van 1960 tot eind 2006) en de gegevens zijn daarom representatief voor een veel groter gebied dan alleen deze vinkenbaan, bij uitstek de Hollandse Duinen en Zuid-Kennemerland.