De Hekslootpolder (H.S.P.), het 160 ha. grote veenweidegebied tussen Haarlem-Noord en Spaarndam, wordt sinds 1982 jaarlijks geteld op de aanwezigheid van broedvogels. Tot 1989 is geïnventariseerd volgens de methode van Provinciale Waterstaat, daarna volgens de intensievere en meer betrouwbare B.M.P. methode. De Hekslootpolder omvat de Oude Spaarndammerpolder, een echte polder waar het waterniveau door een gemaal aan de Slaperdijk kunstmatig wordt bepaald en het Heksloot- en Vondelweggebied dat boezemland is van de oude veenstroom het Spaarne en waar de grondwaterstand vrij hoog is. Door die hoge waterstand en het van oudsher versnipperde eigendom en grondgebruik is de agrarische bedrijfsvoering extensief van karakter. Bovenstaande omstandigheden hebben een grote aantrekkingskracht op weidevogels die hier in behoorlijke aantallen en relatief hoge dichtheden tot broeden komen.