In het noorden van het nationale park ”de Kennemerduinen” ligt het Klein-Doornen, een vallei omsloten door hoge duinruggen en doorkruist door de Prise d’eau van de Haarlemse Waterleiding. Het geinventariseerde gedeelte omvat alleen het oostelijke gedeelte van het Klein-Doornen, omdat in alle voorgaande jaren ook alleen maar dit deel van dit gebied is geinventariseerd. In dit gedeelte heeft zich altijd een rijke avifauna kunnen handhaven, mede door de aanwezigheid van een langgerekt, fraai berkenbos, dat echter de laatste tien jaar enorm is afgetaked als gevolg van de intense waterwinning, met name in dit deel van ”de Kennemerduinen”. Volgens de isohypsen van het bovenduinwater, staat de grondwaterstand in dit terreingedeelte het laagst n.l. op -50 cm. onder NAP. (gegevens van 1969). Mede daarom kreëerde men hier eind vorig jaar een infiltratiekanaal, van ± 330 meter lang, 20 meter breed en met een klein dijkje ervoor dat het geheel aan het gezicht moet onttrekken. Toch heeft deze infiltratiegeul geen direkte afbreuk gedaan aan de visuele schoonheid van het gebied, hoewel het oorspronkelijke karakter ven een natuurlijke duinvallei grotendeels is verdwenen. Toch is het tot nu toe een zeer fraai vogelterrein gebleven, waarin zelfs zeldzame soorten als de Nachtzwaluw broeden. Mogelijk zal er op de lange duur echter verandering in kunnen komen, wanneer bijvoorbeeld de berkenbomen zullen sterven door verdrinking als gevolg van de infiltratie met Rijnwater. Om dit proces te volgen, zal dit gebied de komende jaren blijven worden geinventariseerd om te bezien, welke invloed(en) de infiltratie heeft op de broedvogelstand van dit gebied. Gelukkig zijn er nog enkele inventarisaties aanwezig uit de vijftiger en zestiger jaren, zodat een goede vergelijking met vroeger mogelijk is.