In het voorjaar van 1993 werden Waterland, Meervliet, Hoogergeest, Beeckesteijn, Velserbeek en Schoonenberg geïnventariseerd op broedvogels. Doelen van deze inventarisatie waren: – Deze voormalige buitenplaatsen in één jaar gebiedsdekkend te inventariseren. – De broedvogelpopulatie en -dichtheid van de onderlinge gebieden te kunnen vergelijken zonder rekening te hoeven houden met de jaarlijkse fluctuaties in de vogelstand door factoren buiten het broedgebied. – Het totaal aantal paren van de broedvogelpopulatie van dit aaneengesloten gebied te kunnen geven. – Zo mogelijk verbanden te leggen tussen gevoerd beheer en ontwikkelingen in de broedvogelpopulatie.