De Hekslootpolder, het 160 ha grote veenweidegebied tussen Haarlem-Noord en Spaarndam, staat bekend om haar hoge dichtheden weidevogels. Vanaf 1983 worden de aanwezige broedvogels in het gebied jaarlijks geteld. In Fitis 30(1) van 1994 is een tabel opgenomen van de aantallen broedvogels in de periode 1983-1993. In dit artikel wordt volstaan met de gegevens van afgelopen jaar.