In 1982 werd als proef voor Het Nationale Park de Kennemerduinen een broedvogelinventarisatie gehouden d.m.v. steekproefgebiedjes. De vraagstelling van het onderzoek was meervoudig: 1. in eerste instantie komen tot een nauwkeurige schatting van de aantallen territoria (broedparen) van de verschillende soorten broedvogels. 2. het vergelijken van de gegevens met resultaten van betrouwbare inventarisaties uit andere duingebieden. 3. het verzamelen van de gegevens over de eisen die broedvogels aan hun omgeving stellen. 4. het zodanig bewerken en presenteren van de inventarisatiegegevens dat de beheerder van het Park zinvolle en bruikbare informatie wordt verschaft. 5. de langjarige veranderingen van de avifauna vast te leggen en eventueel proberen hiervoor verklaringen te geven.