De status van de Bonte Vliegenvanger in Zuid-Kennemerland is in de tweede helft van deze eeuw veranderd van doortrekker in doortrekker en zomervogel. Broeden in de regio werd in 1977 voor het eerst vastgesteld. Tussen eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is de soort een zeer schaarse maar jaarlijkse broedvogel geworden. Gezien de populatie-ontwikkeling in de rest van Nederland en het ruime aanbod van nestkasten in geschikt broedbiotoop, lijkt het logisch te veronderstellen dat de Bonte Vliegenvanger in Zuid-Kennemerland verder in aantal zal toenemen. De trek speelt zich af tussen eind april en begin mei en tussen begin augustus en eind september. De trekintensiteit verschilt nauwelijks tussen voor- en najaar. Tenslotte wordt iedereen bedankt voor het inzenden van zijn/haar waarnemingen. Tevens wordt verzocht in de toekomst speciaal te letten op de kleur-variëteit en het geslacht van de vogels en natuurlijk op eventuele broedgevallen.