Via een onzer leden kwamen wij in het bezit van twee bijlagen van het streekplan Kennemerland-Zuid, Facet ”natuurruimten e.a.”. De ene bijlage bestaat uit een nota van wijlen dr. Jac. P. Thijsse met als titel: De duinen tusschen den Zandvoortschen Straatweg en het Noordzeekanaal als natuurreservaat en recreatie-oord (1941). De andere bijlage wordt gevormd door een uittreksel uit het rapport ”Natuurruimten in Noordholland” van J. Meltzer met medewerking van J. de Wit (1949). Het is interessant om in deze geschriften te lezen hoe men destijds dacht over natuurbeheer en hoe onze duinen en toen uitzagen. Reden waarom wij hier enkele gedeelten uit de rapporten graag onder uw aandacht brengen onder bovenstaande titel. Over onze duinstreek schrijft Jac. P. Thijsse: Aan de duinen van Kennemerland zijn groote zonden begaan, maar ondanks alle schennis zijn er nog indrukwekkende resten van haast oorspronkelijke schoonheid, terwijl ook hier en daar de mogelijkheid van eenig herstel niet is uitgesloten. Dit mag zelfs gelden voor de stoornis, veroorzaakt door de jongste oorlogsjaren. Maar dan op langen termijn. Overhaasting kan niet anders doen dan de toestand verergeren.