De Hekslootpolder is samen met de Oude Spaarndammerpolder, het ruim 160 ha. grote landelijk gebied tussen de bebouwing van Haarlem-Noord en het oude dorp Spaarndam. Het is een zo langzamerhand zeer schaars geworden voorbeeld van een klei op veengebied met een karakteristiek verkavelingspatroon en een in het oog springende weidevogelfauna en vegetatie kenmerkend voor vochtige weidegebieden. Een gebied met hoge aantallen broedvogels en met grote natuurwetenschappelijke waarde. De polder is in gebruik als veeteeltgebied en het wordt vrij extensief beheerd. Naast het belang als broedgebied voor weidevogels is deze polder van groot belang voor trekvogels en wintergasten. Daarnaast fourageren hier s’zomers vogels die elders broeden. (Kluten, Lepelaars, Kemphanen etc.).