In verband met onze trekwaarneming hier is het zeker interessant op de hoogte te zijn van het trekverloop in Zweden en over wat er zo gezegd wordt over de broedresultaten in het hoge noorden in verband met de aantalschommelingen in de trek van jaar tot jaar. Voor het verloop van de herfsttrek te Falsterbo in de jaren 1975, 1976 en 1977 zij verwezen naar de artikelen in DE FITIS van april ’78 en die van aug. ’78. Daarin is een tabel opgenomen van een 50-tal vogelsoorten met de waargenomen aantallen per decade (tien dagen) van de herfst 1975, waaruit te zien is in welke tijd die verschillende soorten uit Scandinavië wegtrekken. Verder is er in die artikelen een grafiek opgenomen, waaruit te zien is wanneer in 1975 de verschillende invasie-soorten doortrokken, en verder grafieken van de dagelijkse aantallen van Wespendief, Buizerd, Ruigpootbuizerd en Sperwer in de herfst van 1977. Deze geven een heel goed beeld, in welke perioden die roofvogels daar plegen door te trekken. Dergelijke tabellen en grafieken worden in rapporten in ANSER elk jaar gegeven, naar ik zal die nu hier niet overnemen, om het artikel niet al te lang te maken.