Zoals eerder gemeld in de Fitis, wordt sinds twee jaar weer geprobeerd het aantal bewoonde nesten van de Huiszwaluw binnen onze regio regelmatig te tellen. In 1994 is voor het eerst sedert een aantal jaren een gebied dekkende telling uitgevoerd. In voorgaande jaren zijn veelal onvolledige tellingen uitgevoerd, waardoor deze zich onderling moeilijk laten vergelijken. Met volledige tellingen kan te zijner tijd een goed beeld van het verloop van de huiszwaluwkolonies worden opgebouwd. De diverse (deels al bekende) factoren die van invloed zijn op het broedsucces van de Huiszwaluw, kunnen dan beter tegen elkaar afgewogen worden. Daardoor wordt het ook gemakkelijker om maatregelen te nemen om het nestelen van de Huiszwaluw te bevorderen. Dit is de doelstelling van een lopende actie van de Vogelbescherming Nederland. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van kunstnesten. Het streven is om de huiszwaluwpopulatie in Nederland minimaal op het huidige niveau te behouden, aangezien de Huiszwaluw bij verdere aantalsdaling op de rode lijst terecht dreigt te komen. Landelijk gezien lijkt vanaf het begin van de 90-er jaren een stabilisatie op te treden, weliswaar op een lager niveau dan vroeger.