Op 22 maart j.l. is een aantal vogelwerkgroepen in Alkmaar bijeen geweest om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Eind november 1974 is een wetswijziging van de jachtwet ingediend bij de tweede kamer en eind april 1975 is dit behandeld. De voorgestelde wetswijziging komt echter in hoofdzaak de wensen van de jagers ten goede, alleen de Bonte Kraai wil men nu gaan beschermen. Dit betekent dat de volgende vogelsoorten nog onder de jachtwet blijven vallen: Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Smient, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Toppereend, Kuifeend, Tafeleend, Grauwe Gans, Kolgans, Rietgans, Goudplevier, Houtsnip, Poelsnip, Watersnip, Bokje, Meerkoet, Houtduif, Fazant, Zwarte Kraai, Roek, Kauw, Gaai, Ekster.