In onderstaand artikeltje wordt een beknopt overzicht gegeven van het voorkomen van de Kemphaan (Philmachus pugnax) in Zuid-Kennemerland gedurende het jaar. Als broedvogel komt de Kemphaan in Zuid-Kennemerland nauwelijks meer voor. Een bekende broedplaats als de Heksloot is al jaren niet meer bezet. De Atlas van de Nederlandse broedvogels vermeldt nog twee atlasblokken waarin waarschijnlijk gebroed werd. Deze blokken zijn gelegen in de polders ten oosten van Haarlem. Ook bij ons volgt de soort dus de landelijke tendens van achteruitgang als gevolg van landbouwintensivering, ontwatering en ruilverkaveling.