Naast de achteruitgang van vele vogelsoorten als Wulp, Grauwe Klauwier en Geelgors in Zuid-Kennemerland, is er gelukkig ook sprake van soorten die in toenemende mate worden gesignaleerd. Één daarvan is de Roodmus Carpodacus erythrynus. In de rest van dit stuk volgt een korte beschrijving over herkenning, verspreiding, biotoop en het voorkomen van de Roodmus in Zuid-Kennemerland. Het laatste wordt geschetst aan de hand van waarnemingen in Fitis. Uit de toch nog schaarse informatie over de Roodmus heb ik geprobeerd een beeld te vormen van deze nieuwe soort in Zuid-Kennemerland.