De Wespendief is in Zuid-Kennemerland een schaarse verschijning. Tijdens het gehele zomer-halfjaar kunnen er vogels op doortrek worden gezien. Om een nauwkeuriger beeld van het voorkomen van de Wespendief in Zuid-Kennemerland te krijgen, zijn de in de Fitis gepubliceerde waarnemingen over de periode 1965-1988 bewerkt. Tevens wordt het voorkomen van een baltsend exemplaar in juli 1988 besproken. Allereerst volgt echter een algemeen verhaal over het biotoop, voedsel en voorkomen van de Wespendief in Nederland en Europa.