Elk moment kunnen de boerenzwaluwen uit hun overwinteringsgebieden in Afrika terug keren in de Nederlandse broedstallen en – schuren. Daarom gaat het Jaar van de Boerenzwaluw van Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland nu van start. In het Jaar van de Boerenzwaluw besteden Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland een jaar lang extra aandacht aan deze Rode Lijst-soort. De boerenzwaluw is in aantal behoorlijk achteruit gegaan en kan daarom alle extra steun hard gebruiken.