Onlangs verscheen het eerste nummer van het kwartaalblad ”Duin”, uitgegeven door de Stichting Duinbehoud en Waterwinning (samenwerkingsverband van de Werkgroep Waterwinning en de Werkgroep Berkheide). Het is de bedoeling om via dit blad te komen tot uitwisseling van informatie en het leggen van kontakten tussen diegenen die zich bezig houden met de problematiek van het natuurbehoud in de duinen van Nederland om zo te komen tot een beter gekoördineerde standpuntbepaling van de milieuorganisaties ten aanzien van met name waterwinning en rekreatie in de duinen. Duin wil een kontaktblad zijn voor allen die zich bekommeren om het behoud van het duinlandschap. Waar vinden we nog duingebieden in de oorspronkelijke staat? Hoeveel duin is inmiddels vergraven ten behoeve van waterwinning en hoeveel rekreatieve objekten zijn er al in aangelegd? Hoe staat het met de verdere plannen van waterwinning en rekreatie? Welke akties zijn en worden ondernomen om de duinen tegen verdere aantastingen te beschermen? Hoe zijn de resultaten van dergelijke akties en wat zijn de ervaringen van anderen hiermee? Maar ook wat is nu bekend van de natuurlijke rijkdom van onze duinen, wat is tot nu toe de invloed geweest van waterwinning en rekreatie op het natuurlijke milieu? Welke onderzoekingen zijn gaande en wat zijn de resultaten hiervan op het gebied van landschapskunde, planten dierkunde, hydrologie, enz.? Al dit soort zaken komen in het blad Duin aan de orde terwijl het blad tevens open staat voor een ieder die op een of andere wijze aktiviteiten ontplooit in het kader van bovengenoemde onderwerpen. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat Zuid-Kennemerland rijk is aan duingebieden, waard om voor ons en de vogels behouden te blijven. Daarom alle Vogelwerkgroepers abonnee van Duin! Hiertoe kunt u voor 1978 f 10,00 storten op postgirorummer 4016298 t.n.v. Kwartaalblad Duin, Leiden. Doen!