Eind april werden de hooggespannen verwachtingen bewaarheid. In de Houtrakkerbeemden bleken maar liefst vijftien paar Kluten te nestelen. Dat deze soort zich zou vestigen in dit natuurontwikkelingsgebied was te verwachten maar dat de aantallen zouden oplopen tot minimaal 22 paar had toch niemand kunnen bevroeden. In het najaar van 1995 zijn in de Houtrakpolder een aantal percelen akkerland omgevormd tot slikvelden, plasjes, waterlopen en ruig grasland. Het beheer is in handen van Staatsbosbeheer. Na verloop van tijd zal het open karakter verdwijnen en zal er sprake zijn van een moerasgebied met rietvelden en wilgenbosjes. Op enig moment zal de oppervlakte van het westelijk deel van de Houtrakkerbeemden nog worden uitgebreid en dit deel wordt dan bijna twee keer zo groot. De Houtrakkerbeemden liggen langs de ringweg die de Inlaagpolder scheidt van de Houtrakpolder en bestaan uit een westelijk deel nabij het Westhofbos en een oostelijk deel nabij de nieuwe golfbaan. De twee deelgebieden zijn in figuur 1 in zwart weergegeven.