De Zuidpier en strandvlakte van IJmuiden is van oudsher één van de meest favoriete gebieden in onze regio om vogels te kijken. En terecht, de ver in zee stekende pier, het betrekkelijk luwe water eromheen en de strandvlakte bieden vele soorten vogels een rust- en foerageerplek. In 1993 is het gebied drastisch veranderd door de aanleg van het op intensieve recreatie gerichte Kennemerstrand, compleet met jachthaven Seaport Marina, nautisch bedrijvencentrum, boulevard en recreatieplas, het Kennemermeer. Ook werd in het zuiden van het gebied een slufter aangelegd, maar winterstormen en wandelaars gaven de geplande natuurontwikkeling (inclusief broedende Strandplevieren en Grote Sterns) geen schijn van kans. In 1996 is de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gestart met meerjarige vogeltellingen van het gebied om te monitoren wat de avifaunistische waarde van het gebied is en om de verzamelde gegevens eventueel in te zetten voor natuurbeheer. In dit artikel worden de resultaten van het eerste jaar ’quick and dirty’ beschreven. Het is verleidelijk om met het telmateriaal allerlei bewerkingen te plegen. Daar lenen de gegevens zich nu echter nog niet voor. Deze publicatie is met name bedoeld om de tellers en andere belangstellenden een eerste blik op de resultaten te gunnen èn om nieuwe tellers te werven, want die zijn altijd nodig!