Allereerst een woord van dank aan alle medewerkers die hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van dit grote projekt. Er zijn slechts twee personen die zich niet aan de gemaakte afspraken hebben gehouden. De heer J. Odink (als betaalde inventarisant) leverde geen stippenkaarten in en heeft verschillende terreinen maar matig geïnventariseerd. Hierdoor miste hij zelfs enige opvallende vogelsoorten, zoals een kolonie Visdiefjes waartussen 2 paar Noordse Sterns broedden en een kolonie Huiszwaluwen. De heer M. Luikinga heeft na 4 jaar inventariseren en vele verzoeken om resultaten helemaal niets ingeleverd. Gelukkig behoefde het door hem geïnventariseerde terrein (Burdet) niet als een witte plek op de kaart te worden ingezonden, want op de valreep kreeg ik van de heren Akkerman sr. en jr. een groot aantal gegevens over de broedvogelstand aldaar. Na de moeilijke start in 1973, (door gebrek aan goede kaarten werd slechts één terrein in dat jaar geïnventariseerd) is toch in de 4 jaar die ons nog resteerden hard gewerkt door een groot aantal mensen. Het slagen van dit projekt is voor een flink deel te danken aan de 7 betaalde inventarisanten die we konden inzetten doordat de provinciale waterstaten van Noord- en Zuidholland hiervoor geld beschikbaar stelden. De betaalde krachten moesten gedurende het broedseizoen 3 maanden kontinu inventariseren.