Grutto’s Limosa limosa op slaapplaatsen zijn voor velen een bekend verschijnsel. Vanaf half februari tot half april komen de vogels aan in Nederland. Ze verzamelen zich in groepen op drassige terreinen. Over het algemeen zijn dit ondiepe plassen of licht geïnundeerde graslanden, bij voorkeur met een open ligging. De vogels pleisteren in dergelijke biotopen tot eind maart-begin april, en na het broedseizoen in juni-juli. Vanwege hun snelheid en enorme wendbaarheid kunnen Grutto’s boven dergelijke gebieden voor geweldige luchtshows zorgen. De vogels tonen zich dan ware luchtacrobaten. Het is niet verwonderlijk dat gruttopleisterplaatsen een grote aantrekkingskracht uitoefenen op vele vogelaars, al dan niet gewapend met fototoestel. In het voorjaar 2006 kwam er een verzoek binnen van Altenburg & Wymenga, Ecologisch onderzoek BV, te Veenwouden. Dit bureau wilde graag gegevens ontvangen aangaande de aantallen pleisterende Grutto’s in onze regio alsmede bijzonderheden met betrekking tot biotoopcondities. De Vogelwerkgroep heeft besloten medewerking aan dit onderzoek te verlenen (via Dirk Tanger). Het onderzoek maakte deel uit van een veel groter internationaal onderzoek, het zogenaamde Grutto fly-way project, waarbij alle overwinteringsgebieden van Grutto’s in Afrika en verschillende landen in Europa qua aantallen, foerageer- en terreincondities in kaart gebracht werden (Kuijper et al., 2006).