In een aflevering van een Duinpan (het blad van de A.C.J.N. afd. Haarlem) en in een aflevering in de Fitis in het afgelopen jaar stond een artikeltje over het gruttoproject van de Nederlandse Steltloperwerkgroep. De bedoeling van dit project is het vergaren van kennis over Grutto’s buiten het broedseizoen. De afgelopen decennia is er in Nederland vnl. onderzoek gedaan naar de Grutto tijdens het broedseizoen. Pas de laatste jaren is er onderzoek verricht naar de overwinteringsgebieden en de pleister-en slaapplaatsen.