Voor de 31-ste maal in successie is op de telpost te Bloemendaal aan Zee de herfsttrek geteld. Het doel van deze tellingen kan omschreven worden als het trachten de zichtbare vogeltrek kwantitatief te beschrijven, met name de doortrek van vogels in de loop van het najaar. Dit verslag is wederom een poging om vanuit die doelstelling de resultaten op papier te zetten. In tegenstelling tot het uitgebreide rapport over 1982 volgt nu weer ”gewoon” een beknopt overzicht van de resultaten over 1983. Om wat variatie te brengen in de verslaglegging is dit overzicht wel wat veranderd. De inleidende informatie is iets beknopter en voor meer informatie verwijzen wij derhalve naar het rapport over 1982. Er volgt een trekoverzicht waarbij het verloop van de trek per maand beschreven wordt. Getracht is daarbij om enig inzicht te verschaffen in de relatie tussen het trekgebeuren en de weersomstandigheden. Bovendien geeft dit overzicht hopelijk een redelijk beeld van het verloop van de trek in de loop van het najaar. Tenslotte volgt voor een beperkt aantal soorten nog een korte bespreking, met bijbehorende grafieken (in het volgende nummer van de Fitis).