De sector Groenvoorziening van de gemeente Haarlemmermeer heeft ons bij de start van het broedseizoen 1993 verzocht een inventarisatie van de broedvogels in het Haarlemmermeerse Bos uit te voeren, ten einde deze gegevens bij het beheer van het bos te kunnen betrekken. Deze opdracht was voor ons een uitdaging om tevens een voorstel voor natuurontwikkeling te maken om delen van het bos een meer ecologische waarde te geven. Besloten is het noorden en westen van het bos te onderzoeken, omdat deze de meest natuurlijke delen van het bos vormen en hier sprake is van de minste recreatiedruk. Om de gegevens voor het beheer zo goed mogelijk te kunnen gebruiken worden de resultaten van de inventarisatie per gebiedszone in kaart gebracht. De beplanting en landschappelijke invulling van het bos hebben tot een indeling van 7 zones geleid (zie figuur 1).