Het Landje van Gruijters is een circa acht hectare groot gebied nabij Spaarndam, genoemd naar de eigenaar die er ooit gewoond heeft. Het bevindt zich direct ten noorden van het dorp zelf, ingeklemd tussen de Liniedijk-Noord, het Fort Benoorden Spaarndam en de woonboten gelegen aan Zijkanaal B. Het gebied is een restant van buitendijks land aan het voormalige IJ. De veelgebruikte benaming ‘Gruijterspolder’ is dus eigenlijk onterecht. In de 19e eeuw werd het Noordzeekanaal gegraven, waarbij het IJ werd drooggelegd en zo de IJpolders konden ontstaan. Het Landje van Gruijters veranderde toen van een buitendijks gebied in boezemland en staat nog steeds in verbinding met een klein restant van het oude IJ. In de aanloop van de winter komt het terrein pias-dras te staan wat een grote aantrekkingskracht uitoefent op onder andere vele eendensoorten en steltlopers. Denk maar aan de vele Smienten en Wintertalingen die hier dan te bewonderen zijn en ook de honderden Grutto’s die zich hier, voordat het broedseizoen van start gaat, elk voorjaar weer komen verzamelen. In het late voorjaar droogt de plas op en wordt het onaantrekkelijk voor de meeste vogels. Een handvat voor de auteur om een artikel over dit fascinerende gebiedje te schrijven waren de uitkomsten van de inventarisaties die uitgevoerd zijn vanaf voorjaar 2003 tot en met voorjaar 2007. De tellingen, uitgevoerd door leden van de Vogelwerkgroep, zijn destijds gestart naar aanleiding van de afronding van herinrichtingmaatregelen van het gebied om de natuurwaarden te verhogen, in het bijzonder ten gunste van vogels. Het lijkt nog wat te vroeg om de resultaten gedurende 2003-2007 te evalueren, maar desondanks wordt geprobeerd vast te leggen hoe de situatie hier vroeger was en hoe het de afgelopen jaren was gesteld met het vogelleven. Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd wat betreft het toekomstige beheer van het gebied. De resultaten van de recente tellingen worden met name vergeleken met de uitkomsten van inventarisaties van het Landje van Gruijters tussen 1977 en 1987 (van Huijssteeden, 1987). Voorts wordt er gebruik gemaakt van uitkomsten van losse bezoeken en inventarisaties gedurende de periode 1990-2007 (Wokke, ongepubliceerde data) en losse waarnemingen uit het archief van internetgroep Vogelnet Zuid-Kennemerland vanaf 1999.