Het geïnventariseerde terrein is een deel van het middenduin en wordt begrensd door, in het noorden de Pannelanderweg en de Duinpanweg, in het zuidwesten door een graspad t.h.v. Dam 17 en in het zuidoosten en oosten door een stukje paardepad, een wandelroute en de Jaapeweg. Het terrein ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is op de waterleidingkaart te vinden tussen het Kromboomsveld en het Panneland. De oppervlakte van het terrein is 21 ha. Het is landschappelijk in twee delen te splitsen. Het smalle noordelijke deel is een onaantrekkelijk door het publiek kaal getrapt terrein, waarna het plaatselijk is afgedekt met takken en haksel en gedeeltelijk is afgerasterd. De Pannelanderberg is met zijn 24 m. boven A.P. het hoogste deel van het terrein. De begroeïng bestaat uit wat groepjes Balsen- en Zwarte Populier, enige Meidoorns en enige vrij dichte stukken met Duindoorns. Het zuidelijke deel is veel gevarieerder, het is vrij heuvelachtig met enige toppen van 11 tot 20 m. boven A.P. In de lagere delen bevinden zich enige duinbosjes van Berk, Eik, Grauwe Abeel, Balsen- en Zwarte Populier en Grove den met ondergroei van Meidoorn, Kardinaalsnuts, Egelantier, Kruipwilg, Duindoorn en Ligpster.