Komend voorjaar willen we een compleet beeld krijgen van de verspreiding en aantallen van Knobbelzwanen en Nijlganzen in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Beide soorten zijn regelmatig onderwerp van gesprek, niet in de laatste plaats vanwege de recente groei van hun populaties en de daaraan gekoppelde argwaan van agrariërs en terreinbeheerders. In verband met opdoemende beheerdiscussies (lees: aantalregulatie door afschot en/of rapen van eieren), is het voor de VWG zaak de feiten op tafel te krijgen. Vandaar deze telling, die overigens mooi aansluit bij eerdere telactiviteiten zoals de knobbelzwanen- en nijlganzentelling in mei 1996, de nazomertellingen van Nijlganzen sinds 1995 en natuurlijk de jaarlijkse midwintertelling van alle watervogels. De telling zal bestaan uit een eenmalig bezoek aan een vast telgebied in de laatste week van mei. De tellers wordt gevraagd om alle aanwezige Knobbelzwanen en Nijlganzen in te tekenen op een kaartje van hun telgebied (zie onder). De tellers wordt gevraagd om de verschillende typen waarnemingen middels een aantal standaardcodes weer te geven (bijvoorbeeld groep, paar, nest, paar met jongen, etc). Na opgave en toekenning van een telgebied ontvangen de tellers hun kaartje(s) en een beknopte handleiding waarin het een en ander nader wordt toegelicht.