In dit artikel zal nogmaals gewezen worden op het belang van het Atlas-project en de uitvoering hiervan, met name door leden van de V.W.G. Haarlem in de regio Zuid-Kennemerland. Op 1 oktober, vorig jaar, is het SOVON (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland) -Atlasproject van start gegaan; het zal eindigen op 30 september 1983. Het doel van dit project is het in kaart brengen van in het wild voorkomende vogels in Nederland. Het zal uiteindelijk moeten resulteren in de uitgave van een atlas waarin d.m.v. verspreidingskaarten te zien zal zijn hoe de Nederlandse vogelbevolking in de loop van de seizoenen varieert en waar de vogels voorkomen. Deze gegevens kunnen een nieuwe aanzet geven tot bescherming van terreinen die veel bezocht worden door wintergasten en trekvogels. Voorts zal het project kennis omtrent biotoopkeuze vannvogels in het winterseizoen kunnen vergroten. En tenslotte zal het voor de veldwaarnemers zelf aangeven waar en wanneer ze met een redelijke kans van slagen een bepaalde soort gemakkelijk te zien kunnen krijgen.