Het poldergebied ten oosten van Haarlem wordt door slechts een beperkt aantal kleine moerasterreintjes verrijkt. Het gaat om de oeverlanden langs de Liede, het Spaarne en de Mooie Nel, alsmede om enkele verlande dijkdoorbraken. Het opgespoten gebied rond Ruigoord heeft inmiddels ook een ontwikkeling doorgemaakt in de richting van moerassige struwelen en rietvelden. Dit laatste gebied is in 1989 in het kader van het BSP-onderzoek op broedvogels geïnventariseerd. Verslaglegging hierover zal apart plaatsvinden. De terreintjes waar het hier om gaat, de Binnenliede, de Buitenliede en Batterij/Spaarnwouderveen zijn om twee redenen geïnventariseerd: – de Binnenliede is gekozen als BMP-plot (Broedvogel Monitoring Project), omdat het enerzijds een biotooptype betreft dat in landelijk verband onderteld is, en anderzijds omdat het voor de Vogelwerkgroep een stukje monitoring betekent van rietvogels. Het gebied zal daarom enige jaren achtereen geteld worden; – de overige terreinen zijn geïnventariseerd in het kader van de opleiding van Peter de Jong en mede ten behoeve van de beheerder van deze terreinen, het Noord Hollands Landschap.