Tijdens de grote leden-enquête in 1992 werd de bereidheid om activiteiten op het gebied van natuurbescherming te ontplooien gepeild. Zij die daartoe het juiste vakje hadden aangekruist ontvingen een uitnodiging om op 2 november 1993 met de natuurbeschermingscommissie van gedachten te wisselen. Omdat Martin Smit kort voor de bijeenkomst door griep werd geveld, stond de gedachtenwisseling onder leiding van Coen Looij. In de statuten van onze vereniging is de bescherming van in het wild levende vogels en hun natuurlijk milieu vastgelegd. Indien op dit terrein naar buiten wordt getreden, geschiedt dit zoveel mogelijk middels de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk. Deze stichting is een samenwerkingsverband van (bestuurs-)leden van Stichting Duinbehoud, Stichting Ecologisch Beheer, IVN, KNNV, Vereniging Behoud de Hekslootpolder en onze Vogelwerkgroep.