Bij verschillende organisaties, betrokken bij natuurbeschermingsactiviteiten, bestond de behoefte om te komen tot een regelmatig overleg met het Recreatieschap Spaarnwoude. Steeds heeft kennisname van inrichtingsplannen of veranderingen in de bestaande inrichting slechts plaatsgevonden bij een eventuele inspraakprocedure of realisatie. Bij verschillende organisaties of leden hiervan leefden dikwijls ideeën om het aspect natuur meer kansen te geven. Deze kunnen betrekking hebben op veranderingen van de inrichting of het beheer. Deze ideeën werden niet, of onvoldoende, opgepikt door het Recreatieschap omdat ze in een te laat stadium van de procedure werden ingebracht. Ambtelijk of bestuurlijk zit alles dan al muurvast. Het is belangrijk om vroegtijdig kennis te kunnen nemen van plannen zodat deze nog bespreekbaar zijn. Bij natuurorganisaties levende ideeën over verbetering van natuuraspecten in het recreatiegebied kunnen daarom met meer kans op succes worden besproken in een overlegorgaan.