Zoals een goede soap betaamt allereerst even terug naar wat vooraf ging. In Fitis 39(2) wordt in een soort ‘Plan van Aanpak’ beschreven hoe de VWG invulling kan geven aan haar natuurbeschermingstaak. In dat stuk wordt een aantal vragen opgeworpen die inmiddels (deels) zijn beantwoord, met name wat betreft het onderdeel ‘strategie en werkwijze’. Mede op grond van de enquêteresultaten (zie Resultaten VWG-enquête elders in deze Fitis) is besloten om de klassieke werkwijze met een Natuurbeschermingscommissie te verlaten. In plaats daarvan werken we voortaan binnen een (het) Natuurbeschermingsnetwerk. In wezen is dit al jaren de feitelijke situatie. Immers, naast de VWG-leden in de opeenvolgende NB-cies zijn ook vele anderen, leden en niet-leden, betrokken bij diverse NB-zaken (van algemeen natuurbeleid tot concrete soortbescherming). Door optimalisatie van deze ‘netwerk aanpak’ verwachten we echter efficiënter te kunnen opereren. En de tijd zal ons leren hoe dit alles past onder de vlag van de ‘Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk’. De optimalisatieslag behelst overigens ondermeer de volgende reeds gerealiseerde zaken: communicatie over NB-zaken binnen VWG (o.a. via bestuur, Fitis); communicatie binnen netwerk (halfjaarlijkse contactavond, emailgroep NBZK); afstemming activiteiten van NB-netwerk met VWG- en KNNVveldwerkcies. Tenslotte, op de twee recente bijeenkomsten van respectievelijk de veldwerkcies van KNNV en VWG (30-10-2003) en het NB-netwerk (13- 11-2003) is ook gesproken over het onderdeel ‘onderwerpen en prioriteiten stellen’ (zie het eerder genoemde ‘Plan van Aanpak’). Er bestaat onder veldwerkers en natuurbeschermers een praktische behoefte aan een richtinggevend ruimtelijk en strategisch (meerjaren)plan. Voor zo’n plan en/of kaart zijn al diverse bouwstenen aanwezig (bijv. hoofdstuk 9 van de Avifauna, de Natuurkaart, etc.), maar er zal nog wel wat water door het Spaarne stromen voordat het zo ver is. Wordt vervolgd.