Alvorens een selectie van NB-onderwerpen aan te stippen, allereerst een voorbehoud. De beschreven feiten en meningen zijn die zoals gezien door ondergetekende. En de beschreven acties staan zeker niet alleen op conto van de VWG; betrokkenen waren minstens zo vaak actief voor bijvoorbeeld KNNV, Stichting Duinbehoud, Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk of Milieufederatie Noord-Holland. Verder is alleen al omwille van de efficiëntie niet gepoogd de allerlaatste stand van zaken te beschrijven. Dit overzicht is namelijk vooral bedoeld als ingang voor de niet-direct betrokkenen. Na de afstemmingsbijeenkomst met andere NB-organisaties over de duinen van Velsen/Kennemerstrand (zie Fitis 39(3)) is het (te) stil geworden, ondanks diverse bedenkelijke ontwikkelingen rond ‘boulevard’ en binnenmeer. Hoewel de voorgenomen ontsluitingsweg langs de westzijde van de oude duinvoet van de baan is als gevolg van de recente uitspraak van de Raad van State, en het sterk negatieve effect van de baggerwerkzaamheden op de vogelrijkdom van het Kennemermeer nog als tijdelijk kan worden beschouwd, belooft de intentieovereenkomst tussen gemeente Velsen en provincie Noord-Holland weinig goeds. Zo wordt bijvoorbeeld met enkele kunstgrepen de huidige, illegale bewoning alsnog gelegaliseerd en in de toekomst zelfs uitgebreid. Verder zal de vestiging van het bedrijf PBN Sport & Adventure aan het Kennemermeer niet bijdragen aan de bijzondere natuur- en natuurbelevingswaarden van dit Habitatrichtlijngebied (men wil o.a. een 20 meter hoge klimtoren ...). In Velsen had men het verder druk met reacties op het Lokaal Verkeer- en VervoersPlan (o.a. geen ‘ringwegen’ om Driehuis), de structuurvisie Velsen (o.a. geen bebouwing in het bosgebied tussen de Willem de Zwijgerlaan en de spoorbaan, de groene schakel tussen Duin en Kruidberg en het Burgemeester Rijkenspark) en onzorgvuldig maaibeheer langs Heerenduinweg en Kennemermeer.