Vogelbescherming Nederland waagt zich niet aan uitspraken over hoe vaak en hoe ernstig vogelaars en onderzoekers de rust van vogels verstoren, maar dat ook zij regelmatig de oorzaak zijn van onderbroken maaltijden, verstoorde middagdutjes of tegenvallende broedsuccessen van vogels staat buiten kijf. “Vogelaars zijn een gevaarlijke groep recreanten voor vogels”, staat in de onlangs verschenen brochure Vogels en recreatie; handvat ter voorkoming van verstoring’. Vooral het onvoorspelbare gedrag van vogelaars – stilstaan, dan weer wandelen, een stukje van het pad af – zijn activiteiten waar vogels onrustig op reageren. De toenemende recreatiedruk in ons land was voor Vogelbescherming Nederland aanleiding een literatuurstudie te (laten) doen naar de mate, waarin vogels daar last van hebben. Een lastig onderwerp, omdat veel factoren de uitkomst beïnvloeden. Niet iedere soort is even gevoelig voor verstoring, ook de omgeving is vaak bepalend. In een bos reageren vogels anders dan op een open vlakte, zoals ze ook verschillend reageren als ze broeden of voedsel zoeken. En als je de afstanden meet waarop groepen onrustig worden dan wel op de wieken gaan, blijkt vrijwel elke meting een verschillende uitkomst te geven.