In de recente geschiedenis is het regelmatig voorgekomen dat vogels hun broedterritoria aanpassen aan veranderde omstandigheden. Het broeden van Kieviten in cultuurland is allang geen nieuws meer, het broeden van Scholeksters op flatdaken evenmin. Dat in de Flevopolders Grutto’s tussen de aardappels broeden is nog wat onwennig en de recente toename van broedende Wulpen in het rivierenland is nu nog wat vreemd, maar zal binnenkort ”gewoon” zijn. De laatste jaren worden er in de Bollenstreek tussen Lisse en Heemstede weer regelmatig Visdieven gezien. Dit houdt ongetwijfeld verband met de landelijke toename, maar juist in een streek die zo sterk verandert is dit verschijnsel toch opmerkelijk. Ruilverkavelingen, jaarrond-teelt, wegaanleg en uitbreiding van woonkernen hebben ongetwijfeld reeds veel potentiële broedbiotopen weggevaagd. Daarom besloot ik dit jaar te besteden aan het localiseren van broedplaatsen van de Visdief in de Bollenstreek.