In de jaren 1989 en 1990 is in het kader van het BSP-broedvogelonderzoek van SOVON het verruigde opspuitterrein rond het dorp Ruigoord geinventariseerd, betreffende de kwartblokken 25-23-3 en 25-23-1 (deels). Het onderzochte gebied ”Ruigoord” is gelegen in de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In het noorden wordt het gebied begrensd door het Noordzeekanaal, in het oosten door de Ruigoordweg. De westgrens van ”Ruigoord” wordt gevormd door de Machineweg met aansluitende akker- en weidegebieden. Ten zuiden ligt het recreatiegebied van Spaarnwoude (zie ook figuur 1). Drijfveer voor het schrijven van onderhavig artikel is de onzekere status van het gebied. Door inventarisatiegegevens met betrekking tot broedvogels en planten onder een breder publiek bekend te maken wordt de waarde van het gebied geillustreerd tegen de achtergrond van de dreigende toekomst.