Sinds jaar en dag wordt de Spaarnwouderplas door een aantal vogelsoorten als gemeenschappelijke slaapplaats gebruikt. Vooral steltlopers maken veelvuldig gebruik van het plasje om te overnachten (Cottaar et al., 1988). Aangezien Grutto’s het gros van de overnachtende vogels vormen, richtten slaapplaatstellingen (georganiseerd door de Nederlandse steltloperwerkgroep) in 1984-1985 zich voornamelijk op deze soort. In beide jaren zijn zes tellingen verricht, waarbij ”najaarsmaxima” van circa 200 exemplaren zijn vastgesteld. De afgelopen twee jaar werden najaarsmaxima van ruim 800 vogels vastgesteld. Hetgeen genoeg aanleiding was om de overnachtende Grutto’s na het broedseizoen van 1990 wederom te tellen. De resultaten van deze tellingen worden in het volgende verhaal gepresenteerd. Na een bespreking van de telmethode en een beschrijving van de slaapplaats wordt het aantalsverloop van de Grutto’ s op de slaapplaats besproken. Vervolgens worden de resultaten van 1990 vergeleken met resultaten van oude tellingen.