Van de Inventarisatie-atlas voor Flora en Fauna, die in 1981 voor de eerste keer is uitgegeven door Staatsbosbeheer, is een tweede druk verschenen. Verouderde kaartbladen zijn hierin vervangen door nieuwe, zoals die eind 1986 beschikbaar waren (schaal 1 : 10.000). De prijs van de Atlas bedraagt ƒ 30,=. Bestelling is mogelijk door overmaking van dit bedrag op girorekening 54430 van Staatsbosbeheer in Utrecht. Voor informatie kan men terecht bij de heer G.C. Boere van Staatsbosbeheer, telefoon 030 – 852539.